IV. Report – SK

Pozdravujeme vás z večerného Perthu, teda z Byfordu ca. 30 km pod Perthom.

Dnes sme sa rozlucili s nasim zapozicanym autickom od DB Schenker, ktore nas doprevadzalo pocas posledneho mesiaca. Velka vdaka vedeniu DB Schenker v Sydney aj v Perthe.

Este raz dakujeme nasim parnerom: Cariblife, FIt Line, Wustenrot Poistovna, BOZPO, DB Schenker, Optika M pan Melen, Planeo elektro, Samsung, Shirttuning, Okat Plus, Coolmedia, Priatelia z Devinskej Novej Vsi, dakujeme bezcom z DB Schenker ako Dale Paul a ostatni zo Sydney, mojim ultrakom ultračkam, priatelom na Fb za podporu, a hlavne nasim rodinam.

Mame za sebou za posledne dni cestu do Perthu, navstevu Royal Hospital Perth a hladanie ubtovania. o tomto vam porozpravam vo video prispevku, ktory nahrame pre vas zajtra.

Zdravotne som stabilizovany s par tabletkami…. ale zial moj zdravotny stav je nezmeneny.
dakujeme za podporu a tesime sa na vas. Odlet sa nam nepodarilo presunut na skor, takze prilietame do viedne 20.2.2017

III. Report – SK

Vážení partneri, milí priatelia, rodina.
Naša bežecká expedícia „Beh naprieč Austráliou 2017“ sa žiaľ zo zdravotných dôvodov končí. Dôvodom je podozrenie na zápal slepého čreva.

Rekapitulácia behu:
Počet odbehnutých dní: 29
Počet odbehnutých km: 1987 (cca 19 823 dĺžok futbalového ihriska)
Priemer km/deň: 68,52
Priemerná spotreba vody v Litroch: 8,2
najvyššie denné teploty v °C: 48 (v tieni)
Priemerná denná teplota v °C: 38
najvyššie nočné teploty v °C: 38
Priemerná nočná teplota v °C: 25

 

Trasa:
Sydney – Penrith(A44) – Springwood – Lithgow – Bathurst – Orange(A32) – Parkes – Condobolin – Lake Cargelligo – Hillstone (lokálne cesty) – Ivanhoe – Willcannia(nespevnené cesty) – Broken Hill – Peterborough(A32) – Orroroo – Wilmington(B56) – Port Augusta – Iron Knob – Kimba – Wuddina – Poochera – Wirrulla – Ceduna(A1)

Touto cestou sa Vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru, pomoc a psychickú podporu počas posledných týždňov. Ohľadom ďalších krokov Vás budem informovať.
Jozef Rajchl a sprievodný tím

III. Report – EN

Dear partners, dear friends, family.

Greetings to you from the town Ceduna in South Australia by the ocean coast. We have completed 1987 km of our running expedition. I’m sorry to let you know that in the morning I had to visit a local hospital because of the health problems that persist past 5 days. Based on the medical examination air transport to a hospital in Adelaide was recommended to me. The reason is suspected appendicitis. After a long discussion with the doctor, we reject this possibility and I will undergo the subsequent professional examinations and possible surgery in Perth. So after signing the necessary papers we are leaving the emergency room.

Dear partners, dear friends, family.

I would like to apologize for unplanned termination of the expedition „Run across Australia 2017“ due to health reasons.

Recap of the run:

Number of running days: 29
Number of completed km: 1987 (about 19 823 lengths of a football field)
Average km per day: 68.52
Average water consumption in liters: 8.2
The highest daytime temperature in ° C: 48 (in the shade)
The average daily temperature in ° C: 38
The highest night temperatures in ° C: 38
Average night temperature in °C: 25

Route:
Sydney – Penrith (A44) – Springwood – Lithgow – Bathurst – Orange (A32) – Parkes – Condobolin – Lake Cargelligo – Hillstone (local roads) – Ivanhoe – Willcannia (unpaved roads) – Broken Hill – Peterborough (A32) – Orroroo – Wilmington (B56) – Port Augusta – Iron Knob – Kimba – Wuddina – Poochera – Wirrulla – Ceduna (A1)

I would like to thank you for your trust, support and psychological support in recent weeks. We will inform you about further steps.
Jozef Rajchl and support team

II. správa 16.1.-26.1.2017

Dobrý deň, dobrý večer!

Myslím, že po dvoch týždňoch vo vnútrozemí Austrálie, konkrétne Nového Južného Walesu, môžeme smelo tvrdiť, že sme sa udomácnili.

Je to najmä cítiť na množstve múch, ktoré nás každodenne kolonizujú :). Na konci druhého týždňa sme sa dostali za mestečko Willcannia a máme v nohách 1030 km. Následne sme bojovali s psychickou záťažou skoro štyri dni a sme v Broken Hille.

Z  tohto množstva kilometrov sa nám podarilo absolvovať približne 350 km po nespevnených cestách naprieč planinami, kde sme videli veľké množstvo zvierat, klokany, ježure, vyše polmetrové plazy, pštrosy, pavúky a iné…

Krajina je tu nesmierne suchá … počas horúčav sa nám podarilo zazrieť aj spontánny požiar krajiny.

Prechádzali sme malinkými mestečkami ako Hillstone, či Ivanhoe. Musím povedať, že sme stretli veľmi, ale veľmi ochotných ľudí pripravených vám hneď pomôcť. Od pumpárky, ktorá nám dala ako dar bezplatné tankovanie nafty, pána z občerstvenia, ktorý nám doniesol kopcom zaplnený obal hranoliek a dezert, popritom sa postaral o naše pranie alebo ochotných policajtov, ktorí nám pomohli. Pomohli nám rozhodnúť, kade sa nasmerovať do Wilcannie a potom do Broken Hill, lebo pravé išli uzavrieť cestu, ktorú sme mali v našom pláne, čo nám pridalo navyše asi 80 km.

Nakoľko stále bojujeme s rôznymi variantmi presunu: nočný/denný/etapový.. nemáme ustálený čas na behanie, len kopírujeme možnosti počasia. Dokonca nám aj raz pršalo a to necelých 5 minút. Načo sa zdvihol taký protivietor, že nám robilo problém sa hýbať 4 km/hod… ale aspoň bolo doobeda príjemných „už len“ 32 stupňov pod mrakom 🙂 V takomto počasí je časté, že nočná teplota sa pohybovala okolo 38 stupňov.

Zdravotne sa cítime relatívne OK a nohy adekvátne ku km. Pitný režim nám stúpol skoro na 8 litrov tekutín na osobu, denne. Autíčko nám skvelo poslúži aj na miestach, kde nie je tieň a chalani sa vedia vždy vynájsť a poradiť si v ťažkej situácii. Ďakujem im za veľkú podporu.

Individuálne pocity:

Jozef Rajchl:

Veľmi veľa múch, ktoré sa dajú zvládať len ak mate moskitieru na tvári. Teplo je tu naozaj zdrvujúce. V prípade ak sa nerozhodneme pre nočný beh, je potom veľký problém si aj max hodinku pospať pri teplotách 45 stupňov v malom tieni. Takže sa mi moc nedarí zopakovať dva dlhšie úseky (odbehnuté v noci) po sebe, z čoho som veľmi smutný, nahnevaný, deprimovaný,…  Tento týždeň bol tvrdý aj z rodinných dôvodov. Opustil nás skvelý človek Jarko. Jarko ďakujeme a veľká česť tvojej pamiatke….prepáč, že tam nebudem…. 🙁

Sme odhodlaní bojovať, čo to dá. Som veľmi rád, že tu mam takých parťákov, ktorí sú pripravení vždy pomôcť. Som nesmierne šťastný, že mám rodinu a priateľov, na ktorých stále myslím a pomáhajú mi tak zdolávať km po km. Ďakujem vám.

Branislav Klementovič:

Stále usmiati ľudia, prekrásna príroda (krajina) a klokanov už celkom dosť.  Veeľmi teplo aj v tieni. Relax pri vode by padol. Unavený, ale šťastný 🙂

Ľuboš Kršiak:

Konečne mame tú správnu výbavu do pojazdnej kuchyne… takže Jožko nebude nikdy hladný.. bude veľa síl 😀

II. Report, 16 -26/01/2017

Good afternoon, good evening!

I think that after two weeks in the outback of Australia, namely New South Wales, we can confidently say that we have established ourselves here. We can particularly feel it in the amount of flies that are trying to colonize us every day 🙂

At the end of the second week we reached town Willcannia and we have 1030 km behind us. Then we struggled with psychological stress almost four days and we are in Broken Hill now.

About 350 km of our run so far led along unpaved roads across the plains, where we saw a large number of animals – kangaroos, echidnas, more than half a meter long reptiles, ostriches, spiders and other…

The country is extremely dry here, during this heat we managed to catch a glimpse of the spontaneous fire in the country.

We passed through small towns as Hillstone and Ivanhoe. I must say that we met very willing people ready to help us right away. For example filling station attendant who gave us full tank for free, a man from fast food who not only gave us fries and dessert but also helped us with our laundry and willing policemen who helped us decide which road we should use to Wilcannia and then to Broken Hill (because they were just closing the road that we had in our plan, it added about 80 additional kilometers to our journey).

Since we are still struggling with different variants of the transfer: night / day / phased, we do not have steady time for running, we just always adapt it according to the weather.  It even rained once – less than 5 minutes. Then a huge headwind arose and we had difficulty to move faster than 4 km per hour – but at least it was pleasant in the morning, „only“ 32 degrees Celsius 🙂  In this weather it is common that the night temperature is around 38 degrees Celsius.

Physically we feel relatively OK and legs adequate to the kilometers. Drinking regime increased to almost 8 liters of liquids per person, per day.

The van serves us superbly – also in places where there is no shade. The guys are great – always ready invent something if needed and cope with difficult circumstances. I would like to thank them for the great support.

Individual feelings:

Jozef Rajchl:

A lot of flies – I can handle it only with mosquito net on my face. The heat here is really overwhelming. In case we choose not to run at night, then there is a big problem with the heat (you cannot even get a good rest during the day since it is 45 degrees in the shade). So I am failing to repeat my two longer runs after each other (they were during the night), so I am very sad, angry, depressed … This week was also hard for me for family reasons. Jarko, a great man, left us. Jarko thank you and great honor to your memory. I’m sorry that I will not be there 🙁

We are determined to fight it as hard as we can. I am very glad that I have such great guys here with me, who are always ready to help. I am extremely happy to have family and friends, I think about them all the time and it helps me to run further – kilometer after kilometer. Thank you.

Branislav Klementovič:

Smiley people, beautiful nature (country) and already enough kangaroos.  Too hot, also in the shade. Relax by the water would be great. Tired but happy 🙂

Lubos Kršiak:

Finally we have the right equipment in our traveling kitchen … so Jozef will never be hungry and will have a lot of energy: D

1030km

After 14 days of running we reached 1030 km. Past week was very dry and warm along unpaved roads (about 350 km), without phone signal and internet connection. This morning we finished 20 km in front of Wilcania and we still have 180 km to Broken Hill. As soon as we have phone signal and an internet connection, we will update FB. There’s a lot of kangaroos, flies and mosquitoes here. And really hot – more than 45 °C.

1030km

Po 14 dňoch máme za sebou 1030 km z toho tento veľmi suchý a teplý týždeň po nespevnených cestách (cca 350 km), bez signálu a internetu. Dnes ráno sme skončili 20 km za Wilcania a do Broken Hill ešte musíme urobiť 180 km. Hneď ako bude signál a pripojenie na internet aktualizujeme FB. Je tu veľa klokanov, múch a komárov a hlavne teploooo 45+

RUN ACROSS AUSTRALIA 2017 ”Steps for my Mom” – EN

Good day,

We would like to inform you that ultrarunner Jozef Rajchl is about to start another extreme run, this time he intends to run 3 800 kilometers (2 361,21 miles) across Australia. This expedition is part of his long-term intention to run across all continents. It will also be an attempt of the fastest run across the continent of Australia on the route from Sydney to Perth. “I dedicate this expedition to my mom who suffers from Parkinson's disease. Therefore one of the goals of this event is to collect donations for international foundation TeamFox to support research for Parkinson's disease.” says Jozef Rajchl before start about the idea of the event.

Read More

RUN ACROSS AUSTRALIA 2017 ”Steps for my Mom”

RUN ACROSS AUSTRALIA 2017 ”Steps for my Mom”

Ultrabežec Jozef Rajchl sa vydáva na ďalší extrémny beh. Tentokrát chce absolvovať 3 800 kilometrov naprieč Austráliou. Ide o súčasť dlhodobého zámeru prebehnúť všetky kontinenty sveta. Beh krížom cez Austráliu je zároveň pokusom o najrýchlejšie prebehnutie kontinentu Austrálie na trase Sydney – Perth, teda za 38 dní. „Expedíciu venujem svojej mamičke, ktorá trpí Parkinsonovou chorobou. Preto zároveň s týmto behom organizujem charitatívnu zbierku pre medzinárodnú nadáciu TeamFox na odporu výskumu liečby Parkinsonovej choroby.“, hovorí pred odletom Jozef Rajchl o myšlienke podujatia.
 

Read More